Đăng ký môi trường

GREEN INNO là đơn vị tư vấn môi trường UY TÍN - NHANH CHÓNG - GIÁ TỐT

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN

gỬI YÊU CẦU

Đăng ký môi trường

Đăng ký môi trường là gì? Những đối tượng nào cần phải có giấy phép đăng kí môi trường? Thủ tục, Hồ sơ đăng ký môi trường như thế nào?

 

Căn cứ pháp lý mới nhất năm 2022

Đăng kí môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là dự án đầu tư, cơ sở).

Đăng ký môi trường là môt loại hồ sơ môi trường mới được thực hiện theo Luật BVMT số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Đối tượng phải đăng ký môi trường

Theo Điều 49, Luật BVMT, đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

 • Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày 01/01/2022 có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Đối tượng được miễn đăng ký môi trường

Theo Điều 32, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, đối tượng được miễn đăng ký môi trường bao gồm:

 • Dự án đầu tư, cơ sở quy định tại điểm a khoản 2 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường. Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.
 • Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.
 • Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-C

Thủ tục đăng ký môi trường

1. Nơi nộp hồ sơ đăng ký môi trường

Các đối tượng tại mục đối tượng phải đăng ký môi trường gửi hồ sơ đăng ký môi trường đến UBND cấp xã nơi có dự án đầu tư.

Đối với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, chủ dự án đầu tư, cơ sở được quyền chọn UBND cấp xã để đăng ký môi trường.

2. Cách thức đăng ký môi trường

Các đối tượng có thể gửi đăng ký môi trường thông qua các hình thức:

 • Trực tiếp;
 • Qua đường bưu điện;
 • Bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

3. Hồ sơ đăng ký môi trường

Hồ sơ đăng ký môi trường gồm:

 • Văn bản đăng ký môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở theo mẫu số 47 Phụ lục II Thông tư Thông tư 02/2022/TT-BTNMT;
 • Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (nếu có).

4. Thẩm quyền đăng ký môi trường

 • Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nhận bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đăng ký môi trường.
 • Đối với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, chủ dự án đầu tư, cơ sở được quyền chọn Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký môi trường.

5. Nội dung đăng ký môi trường

Nội dung đăng ký môi trường bao gồm:

 • Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở;
 • Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công nghệ, công suất, sản phẩm; nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có);
 • Loại và khối lượng chất thải phát sinh;
 • Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định;
 • Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Trong quá trình hoạt động, nếu dự án đầu tư, cơ sở có thay đổi về nội dung đã đăng ký, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm đăng ký môi trường lại trước khi thực hiện các thay đổi đó.

Trường hợp việc thay đổi quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc phải có giấy phép môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm thực hiện quy định về đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường theo quy định của Luật BVMT.

Mọi thắc mắc, hướng dẫn Quý doanh nghiệp liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất

Gửi yêu cầu