Giấy phép môi trường cho bệnh viện

Giấy phép môi trường cho bệnh viện

Giấy phép môi trường là thủ tục, hồ sơ môi trường quan trọng cần có để doanh nghiệp tiến hành các hoạt động đầu tư, sản xuất. Căn cứ theo nhiều quy định khác nhau, đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục hồ sơ đề nghị cấp phép. Vậy khi một doanh nghiệp muốn đầu tư vào lĩnh vực y tế thì cần phải chú ý đến các căn cứ thủ tục hồ sơ và nội dung như thế nào để được cấp Giấy phép môi trường? 

1. Quy định pháp lý để cấp Giấy phép môi trường

 • Dựa theo Luật Bảo vệ môi trường 2020;
 • Dựa theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 10/01/2022;
 • Dựa theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020.

2. Trường hợp phải lập Giấy phép môi trường đối với bệnh viện

 • Căn cứ theo Điều 28: Tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư bao gồm

  • Quy mô, công suất, loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
  • Diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển; quy mô khai thác tài nguyên thiên nhiên;
  • Yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm khu dân cư tập trung; nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác; đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm khác về môi trường.

  Căn cứ theo tiêu chí môi trường quy định tại Khoản 1 Điều này, dự án được phân thành các Nhóm I, II, III và IV. Để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn dự án doanh nghiệp đầu tư thuộc trường hợp nào và cần phải thành lập các loại hồ sơ môi trường nào, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Những trường hợp này đã được quy định tại Phụ lục III (Danh mục dự án đầu tư Nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao quy định tại Khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường), IV (Danh mục các dự án đầu tư Nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường, trừ dự án quy định tại Phụ lục III), V (Danh mục các dự án đầu tư Nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường, trừ dự án quy định tại Phụ lục III và phụ lục IV) Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Đối với các dự án bệnh viện thì chủ đầu tư chỉ cần lập Giấy phép môi trường cho các trường hợp sau:

  • Trường hợp 1: dự án mới (Quy mô không thuộc các nhóm phải làm các loại hồ sơ ĐTM);
  • Trường hợp 2: dự án mới, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư thì phải thực hiện các loại hồ sơ như trường hợp 1;
  • Trường hợp 3: Dự án đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa đi vào hoạt động thì phải thực hiện các loại hồ sơ: Giấy phép môi trường; Hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào vận hành chính thức;
  • Trường hợp 4: Dự án đã đi vào hoạt động chính thức, có ĐTM nhưng cần phải bổ sung các loại hồ sơ môi trường theo luật mới: Giấy phép môi trường.

  Cụ thể, trường hợp dự án bệnh viện có lưu lượng xả thải dưới 500 m3/ngày.đêm thì có thể bỏ qua trường hợp phải thành lập ĐTM mà chỉ cần lập Giấy phép môi trường.

3. Quy trình thực hiện Giấy phép môi trường cho bệnh viện

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép môi trường được quy định theo các bước như sau:

  • Bước 1: Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
  • Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường. Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo kết quả được thực hiện trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở. Việc cấp Giấy phép môi trường được thực hiện trên cơ sở thẩm định báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra theo quy định của Chính phủ. Cơ quan quản lý thực hiện công tác thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế tại dự án và thông báo kết quả thẩm định cho chủ dự án.
  • Bước 3: Chủ dự án nhận thông báo và chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đang thụ lý hồ sơ.
  • Bước 4: Chủ đầu tư nộp lại hồ sơ đã chỉnh sửa theo yêu cầu và chờ kết quả quyết định từ cơ quan có thẩm quyền.

4. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Giấy phép môi trường cho bệnh viện

Căn cứ theo Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020: Thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường. Trường hợp dự án bệnh viện có phát sinh lưu lượng nước thải dưới 500 m3/ngày.đêm thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Giấy phép môi trường có thể là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cụ thể được quy định tại Khoản 3 và 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020:

 • Dự án đầu tư Nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật này;
 • Dự án đầu tư Nhóm III quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;
 • Đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường.

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép môi trường đối với đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường 2020, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

5. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường

Căn cứ vào Điều 43 Khoản 1 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì chủ đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép môi trường (mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP);
 • Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường (Mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP);
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư. Về tài liệu pháp lý và kỹ thuật của dự án đầu tư thì chủ đầu tư cần chuẩn bị những loại tài liệu như sau:
 • Giấy chứng nhận đầu tư, kinh doanh;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất;
 • Báo cáo đầu tư/ giải trình kinh tế kỹ thuật/ báo cáo nghiên cứu khả thi;
 • Sơ đồ vị trí dự án;
 • Bản thiết kế mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải;
 • Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

6. Thời hạn giải quyết cấp Giấy phép môi trường

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020, thời hạn cấp Giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

 • Không quá 45 ngày đối với Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
 • Không quá 30 ngày đối với Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường có thể quy định thời hạn cấp Giấy phép môi trường ngắn hơn so với thời hạn quy định phù hợp với loại hình, quy mô, tính chất của dự án. Cụ thể thời gian thực hiện có thể được thực hiện theo các bước tương ứng như sau

 • Bước 1: Thời điểm nộp hồ sơ tùy chủ dự án;
 • Bước 2: Thời điểm cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, thực hiện công tác thẩm định hồ sơ, khảo sát, thông báo kết quả là trong vòng 12 ngày làm việc;
 • Bước 3: Thời gian chỉnh sửa hồ sơ đối với chủ dự án sẽ tùy thuộc vào nội dung cần chỉnh sửa mà cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cũng như điều kiện của dự án. Do đó, chủ dự án sẽ tự quyết định thời gian chỉnh sửa;
 • Bước 4: Thời gian từ lúc chủ dự án nộp lại báo cáo đã chỉnh sửa và chờ quyết định chính thức từ phía cơ quan có thẩm quyền là 10 ngày làm việc đối với Giấy phép môi trường cấp tỉnh và 5 ngày làm việc đối với Giấy phép môi trường cấp huyện.

7. Chi phí thực hiện Giấy phép môi trường

Căn cứ theo Điều 45 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì chủ đầu tư có trách nhiệm nộp phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật. Cụ thể thì Giấy phép môi trường của dự án bệnh viện có thể được tính dựa theo Thông tư 02/2022/TT-BTC quy định mức thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường như sau.

Chi phí thẩm định, cấp lại Giấy phép môi trường theo Thông tư 02/2022/TT-BTC quy định như sau:

 • Đối với các dự án hoặc cơ sở thuộc Nhóm I (không tính các dự án hoặc cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại/nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đã đi vào hoạt động): 50 triệu đồng/giấy phép;
 • Đối với các dự án hoặc cơ sở thuộc Nhóm II hoặc các dự án hoặc cơ sở nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh: 45 triệu đồng/giấy phép.
 Loại giấy phép Chi phí Nội dung
Giấy phép môi trường Từ 120 triệu tùy quy mô và có những vấn đề nhạy cảm về môi trường Các khoản chi phí trên bao gồm
 • Chi phí thành lập hồ sơ;
 • Chi phí thẩm định, cấp lại Giấy phép môi trường theo Thông tư 02/2022/TT-BTC;
 • Chi phí đi lại của Đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở và chi phí lấy mẫu, phân tích mẫu chất thải theo quy định.

Bài viết mới nhất

Kiến thức

Giấy phép môi trường cho bệnh viện