giấy phép môi trường uy tín

Giấy phép môi trường cho bệnh viện

Đối với các dự án bệnh viện thì chủ đầu tư chỉ cần lập Giấy phép môi trường cho các trường hợp sau:
Trường hợp 1: dự án mới (Quy mô không thuộc các nhóm phải làm các loại hồ sơ ĐTM);
Trường hợp 2: dự án mới, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư thì phải thực hiện các loại hồ sơ như trường hợp 1;