tư vấn môi trường là gì

Tư vấn môi trường là gì? Tại sao cần tới dịch vụ tư vấn môi trường?

Hồ sơ pháp lý về môi trường có nhiều thay đổi, dịch vụ tư vấn môi trường nhằm thực hiện hoàn thiện, quản lý chặt chẽ các hồ sơ môi trường cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, phải đáp ứng được tất cả các yếu tố từ hồ sơ pháp lý tới thực tế việc đo, kiểm tra, theo đúng quy phạm pháp luật ban hành nhằm hạn chế ô nghiễm môi trường,